ZARZĄDZENIE Nr 9/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 stycznia 2021r.

 

 

w sprawie :  sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kleszczewo

                       

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713),  § 10 ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii( Dz.U. z 2020r. poz. 491) oraz § 22  i 23  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. poz. 2316 ze zmianami) oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 stycznia 2021r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i  zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. poz. 91)  zarządzam co następuje:

 

§ 1

1.       Od dnia 18 stycznia 2021r. do  dnia 31 stycznia  2021r.  wyłącza się  bezpośrednią obsługę  interesantów w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

2.       Wejście do Urzędu Gminy możliwe jest w przypadku, kiedy bezpośrednia obsługa  stanowi jedyny możliwy sposób załatwienia  sprawy - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem. W takim przypadku bezpośrednia obsługa interesanta odbywać się będzie  w wydzielonej  strefie. W strefie przebywa wyłącznie osoba  załatwiająca sprawę lub osoba jej towarzysząca w obowiązującym reżimie sanitarnym.

 

§ 2

1.       Umożliwia się interesantom składanie pism poprzez umieszczanie ich  w skrzynce znajdującej się przy wejściu do siedziby Urzędu, niezależnie od innych form komunikacji  z Urzędem.

2.       Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentacjęmożna przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej  urzad@kleszczewo.pl,  poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

3.       Zaleca się dokonywanie wpłat przelewami elektronicznymi.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia  23 grudnia  2020r. w sprawie  sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kleszczewo.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.