Wójt Gminy Kleszczewo  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, dnia 18 stycznia 2021 r. roku został wywieszony wykaz niżej wymienionych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na cele związane z działalnością statutową Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. będących załącznikiem do Zarządzenia nr 8/2021 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 stycznia 2021 roku:

dzierżawa na czas określony /do 3 lat/ Dz. nr ewid. 15/95, obręb Tulce

Wykaz podlega obwieszczeniu od dnia 18 stycznia 2021 roku do 9 lutego 2021 roku

/zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – z 2020r. Dz.U. poz. 65/