ZARZĄDZENIE Nr 12/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 20 stycznia 2021 r.

 

 

w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury i dróg w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2019r. poz. 1282 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. infrastruktury i dróg w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy  Kleszczewo.

 

§ 2

1.    Postępowanie w sprawie naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy.

2.    Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia naboru stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. infrastruktury i dróg w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2021
Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 20 stycznia 2021r.

 

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA NABORU

na wolne  stanowisko urzędnicze

 stanowisko ds. infrastruktury i dróg

 w Referacie  Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

 w Urzędzie Gminy  Kleszczewo 

 

1.          Postępowanie w sprawie naboru na wolne  stanowisko urzędnicze -  stanowisko ds. infrastruktury i dróg w  Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo, przeprowadza Komisja w składzie określonym  zarządzeniem Wójta.

2.          Warunkiem prawomocności obrad Komisji jest udział co najmniej 2  członków.

3.          Posiedzeniem Komisji kieruje Przewodniczący  posiadający prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu

4.          Nabór przeprowadzony zostanie w  trzech (III)  etapach.

5.          W etapie I naboru :

1)      komisja na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami złożonymi przez kandydatów, zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i stwierdza ich kompletność. Oferty nie spełniające warunków określonych w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia Komisja odrzuca.

2)      Sekretarz komisji  informuje  kandydatów telefonicznie  lub e-mailem o:

a)        niedopuszczeniu do dalszego etapu naboru,

b)      dopuszczeniu  do II  etapu naboru  i terminie  przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

6.          W etapie II naboru przeprowadzany jest   pisemny test znajomości zagadnień, w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, na które ogłoszono nabór. Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym jest  punktowane w skali 0-5 pkt.

7.          W etapie III  naboru – rozmowy kwalifikacyjnej  bierze udział nie więcej niż 5 kandydatów, który otrzymali kolejno największą liczbę punktów podczas etapu II.

Rozmowa kwalifikacyjna służy do nawiązania bezpośredniego kontaktu z kandydatem, sprawdzenia jego wiedzy  oraz jego predyspozycji i umiejętności niezbędnych do wykonywania przyszłych obowiązków.  Komisja  przydziela kandydatowi punkty w skali od  0 do 100. W przypadku jeśli do naboru zgłosi się mniej niż 5 kandydatów  etap II i etap III  naboru może  odbyć  się w tym samym dniu.

8.          Nie stawienie się kandydata na II lub III etap naboru traktowane jest jako rezygnacja z ubiegania się o  stanowisko.

9.          Po  zakończeniu  wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego Komisja wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał największą ilość punktów.

10.        Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół, który zawiera następujące informacje:

1)      stanowisko, na które był prowadzony nabór,

2)      liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;

3)      imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego  nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

4)      o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5)       dokonanym wyborze;

6)      skład komisji przeprowadzającej nabór.

11.        Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kleszczewo oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej  przez okres  3 miesięcy.

12.         Informacja, o której mowa w pkt.12, zawiera:

1)    nazwę i adres jednostki;

2)    określenie stanowiska;

3)    imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

4)    uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

13.        W przypadku stwierdzenia przez Komisję niedostatecznego spełniania przez wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do III etapu naboru poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Komisja uznaje, że nabór nie doprowadził do wybrania kandydata.

14.        Dokumenty kandydata, który zostanie zatrudniony są dołączone do jego akt osobowych.

15.        Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole są przechowywane przez okres  3 miesięcy, a następnie przekazane do archiwum.

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 12//2021

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 20 stycznia 2021r.

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 stanowisko ds. infrastruktury i dróg

w  Referacie  Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy  Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

II.  Stanowisko :

        Stanowisko ds. infrastruktury i dróg w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

 

III.Wymagania niezbędne :

1.           obywatelstwo polskie,

2.           pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.           wykształcenie : co najmniej średnie techniczne,

4.       dobra znajomość obsługi komputera,

5.           brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.           stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

7.           nieposzlakowana opinia.

 

IV.  Wymagania dodatkowe   :

1.       znajomość zagadnień wynikających z pracy na stanowisku objętym naborem
w szczególności:  ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o drogach publicznych, ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego.

2.       doświadczenie zawodowe związane z  inwestycjami, remontami, umiejętności związane z kosztorysowaniem,

3.       zaangażowanie, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,

4.       prawo jazdy kat. B, dysponowanie  samochodem.

 

V.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    prowadzenie spraw związanych z budową, remontem, modernizacją, utrzymaniem i oznakowaniem dróg i  ulic,

2)    prowadzenie spraw związanych z  oświetleniem ulicznym,

3)    wykonywanie zadań w zakresie zarządzania drogami gminnymi – prowadzenie spraw związanych z  ewidencją dróg  i  oznakowaniem,

4)     prowadzenie spraw związanych z dbałością o stan sieci drogowej na terenie gminy – współpraca z  innymi zarządcami dróg oraz z zarządcami ruchu,

5)    prowadzenie  spraw związanych z wydawaniem decyzji na zajecie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg gminnych oraz naliczanie z tego tytułu opłat,

6)    prowadzenie spraw związanych przygotowaniem,  realizacją i rozliczaniem inwestycji,

7)    bieżący nadzór techniczny oraz kontrola  kosztów realizacji inwestycji do momentu przekazania ich do eksploatacji wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów,

8)    terminowe przekazywanie do Referatu  Gospodarki Finansowej, po zakończeniu inwestycji  odpowiedniej dokumentacji służącej jej rozliczeniu,

 

VI.         Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.    Miejsce wykonywania pracy:  Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, praca w budynku, jak również wyjazdy w teren.

2.    Wymiar czasu pracy : cały etat

3.    Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

VII.       Wskaźnik niepełnosprawności :

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu grudniu 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy  Kleszczewo w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

VIII.     Wymagane dokumenty :

1.     życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i  pracy zawodowej,

2.     list motywacyjny,

3.     kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

4.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.     kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy)

7.     oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8.     oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

    Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

 

IX.    Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.    Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w  skrzynce umieszczonej przy wejściu do Urzędu Gminy lub przesłać na adres Urzędu Gminy Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. infrastruktury i dróg w  Referacie  Infrastruktury Komunalnej  i Inwestycji  w Urzędzie Gminy Kleszczewo” do dnia  02.02. 2021r. do godz. 15.00.

2.    Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

3.    Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.           Uwagi końcowe:

1.    Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie  przeprowadzenia naboru na  wolne stanowisko urzędnicze  ds. infrastruktury i dróg w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

2.    Nabór  zostanie przeprowadzony w trzech (III)  etapach :

1)   I etap - weryfikacja dokumentów,

2) II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór,

3)III etap - rozmowa kwalifikacyjna dla nie więcej niż 5 kandydatów wyłonionych w etapie II. 

3. Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i  miejscu  przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej

4. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.