ZARZĄDZENIE Nr 13/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 20 stycznia 2021r.

 

 

w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021r.

                       

 

        Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  oraz  34 ust. 2 pkt  2 ustawy z dnia   9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym  ludności i mieszkań ( Dz.U.  poz. 1775 ze zmianami)zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

W celu realizacji zadań wynikających z  ustawy z dnia  9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań  w 2021r.  powołuję Gminne Biuro Spisowe w składzie :

1)    Katarzyna Rybicka – Koordynator pełniący funkcję Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

2)    Monika Nowicka,

3)    Katarzyna Śliwińska,

4)    Katarzyna Sznajder- Występska,

5)    Agata Zdobylak.

 

§ 2

Członkowie Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego  w 2021r. realizują obowiązki i wykonują zadania  wynikające z ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r.  ( Dz.U.  poz. 1775 ze zmianami) oraz jej aktów wykonawczych  oraz innych dokumentów określających zadania biura  i sposób przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.