ZARZĄDZENIE Nr  16/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 27 stycznia  2021r.

 

w sprawie:  powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe.

 

        Na podstawie art. 3o ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 Uchwały Nr V/33/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad  i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, zmienionej Uchwałą Nr XVII/126/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2012 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

W celu opiniowania wniosków o przyznanie wyróżnienia lub nagrody za osiągnięte wyniki sportowe powołuję komisję w składzie:  

Magdalena Sołtysiak – przewodnicząca komisji

Maciej Frąckowiak – członek komisji

Arkadiusz Borowicz – członek komisji

Krzysztof Krawenda – członek komisji

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.