ZARZĄDZENIE Nr  17/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  27 stycznia 2021 r.

 

w sprawie:  powołania Komisji Stypendialnej  w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium sportowego

 

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 ze zm.)  oraz § 3 ust. 2 Uchwały Nr V/32/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad  i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe, zmienionej Uchwałą Nr XVII/125/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2012 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

W celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego powołuję Komisję Stypendialną w składzie:  

Magdalena Sołtysiak – przewodnicząca komisji

Maciej Frąckowiak – członek komisji

Arkadiusz Borowicz – członek komisji

Krzysztof Krawenda – członek komisji

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.