Zarządzenie Nr 18/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 28 stycznia 2021r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 Uchwały Nr XXVI/201/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XXVI/201/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1.  Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 900,00 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 r. w kwocie 75.722.080,29 zł,

 z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 55.469.635,32

2) dochody majątkowe w kwocie 20.252.444,97

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.264.213,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”

 

2.  Wydatki zwiększa się o 900,00 zł oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami
w zakresie wydatków bieżących w ramach działu
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 r. w kwocie 83.530.146,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

 z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 51.770.261,29 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 31.759.885,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
do uchwały,

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.264.213,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”

 

§ 2.

1.    W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.    Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4.    Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2021 r.

                                                                                                            

                                                                                                            

 

                                                                                              

 

                                                                                                Wójt 

 

                                                                                                 Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 18/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 28 stycznia 2021 r.

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotacje na podstawie decyzji nr FB-I.3111.18.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego:

 

Dz.855 Rodzina

- rozdział 85504 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”

 

Dz.801 Oświata i wychowanie

-rozdział 80195 przesunięto wydatki między paragrafami ramach rozdziału. w celu płynnego realizowania budżetu

 

 

 

                                                                                                          Wójt  

 

                                                                                                 Bogdan Kemnitz