ZARZĄDZENIE Nr  20/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  01 lutego 2021r.

 

 

w sprawie

ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas siódmych dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kleszczewo 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 139, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)   zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022, do klas siódmych dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia  powierza się dyrektorom Zespołów Szkół, dla których organem  prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

          Załącznik   do Zarządzenia Nr 20/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

                                                                                   z dnia 01 lutego 2021 r.

 

 

 TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

DO KLAS SIÓDMYCH DWUJĘZYCZNYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do

klasy siódmej dwujęzycznej szkoły

podstawowej wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez

kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym

od 15 marca
do 19 marca

od 6 lipca
do 7 lipca

2

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 154 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe

16 kwietnia

9 lipca

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 154 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe

23 kwietnia

12 lipca

4

Dostarczenie świadectwa ukończenia klasy VI

od 25 czerwca
do 28 czerwca

od 13 lipca
do 14 lipca

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

30 czerwca

15 lipca

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 1 lipca
do 2 lipca

od 15 lipca
do 16 lipca

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5 lipca

20 lipca