Data posiedzenia:
2021-02-24

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczewo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów gminy Kleszczewo w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.o."
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2027
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.
12. Informacja nt. funkcjonowania nauczania on-line w czasie pandemii, występujące problemy.
13. Informacja nt. działalności GOKIS w czasie pandemii, funkcjonowanie w sieci.
14. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń komisji
15. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo