Kleszczewo, 24 marca 2021 r.

Nr sprawy: RK.6722.2.8.2020

                 RK.6722.3.8.2020

RK.6720.2.7.2020

RK.6722.4.8.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Kleszczewo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

1)   zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Tulcach i Bylinie;

2)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Gowarzewie, Tulcach i Bylinie;

3)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w rejonie ulicy Pogodnej w Gowarzewie;

4)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr ewid. 591, obręb Tulce.

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 oraz art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2020 r. poz. 293 ze zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) oraz w związku Uchwałą Nr VI/47/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/48/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 marca 2019 r., Uchwałą Nr XVIII/138/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2020 r., Uchwały Nr XX/154/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 czerwca 2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium oraz projektów zmian planu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 kwietnia 2021 r. do 22 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, w godzinach otwarcia urzędu oraz na stronie http://bip.kleszczewo.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium oraz projektach zmian planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 12 kwietnia 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie:

1)    projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Tulcach i Bylinie – godz. 13:00;

2)    projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Gowarzewie, Tulcach i Bylinie – godz. 13:30;

3)    projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w rejonie ulicy Pogodnej w Gowarzewie – godz. 14:00;

4)    projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr ewid. 591, obręb Tulce – godz. 14:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planu lub prognozach oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany studium oraz projektów zmian planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczewo lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2021 r.

Uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Gminy Kleszczewo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej  bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Gminy w Kleszczewie lub urzad@kleszczewo.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2021 r.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczewo. Uwagi złożone po upływie  ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

 

Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Wójt Gminy spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu poniższe dane:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kleszczewo reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, tel: 61 817 60 17,  fax: 61 817 61 84, e-mail: urzad@kleszczewo.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@kleszczewo.pl. Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odbiorcami, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty zapewniające oprogramowanie przetwarzające dane. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania studium oraz planu. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określają ustawy: z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu  i aktualizacji  podanych danych i prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.