ZARZĄDZENIE  Nr 26/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 25 marca 2021r.

 

 

w sprawie :zmiany Zarządzenia powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021r.

                       

 

           Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  oraz  34 ust. 2 pkt  2 ustawy z dnia   9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym  ludności i mieszkań ( Dz.U.  poz. 1775 ze zmianami) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 13/2021 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021r.  wprowadza się następująca zmianę :

1)    odwołuje się ze składu  Gminnego  Biura Spisowego Panią Agatę Zdobylak.

 

§ 2

Po uwzględnieniu zmiany, o której mowa w § 1 w skład Gminnego Biura Spisowego  wchodzą następujące osoby:

1)    Katarzyna Rybicka – Koordynator pełniący funkcję Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

2)    Monika Nowicka,

3)    Katarzyna Śliwińska,

4)    Katarzyna Sznajder- Występska.

 

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.