ZARZĄDZENIE Nr 35/2021 

 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 27 maja 2021 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r. poz. 713), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020 r. poz. 1990)Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2020 r.) oraz Uchwały  Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2020 r. i Uchwały Nr XXIX/222/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 maja 2021 r. , zarządzam co następuje: 

 

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa dla Komendy Wojewódzkiej Policji prawa własności lokalu użytkowego, stanowiącego odrębną nieruchomość oraz udziału 1 w nieruchomości położonej w Kleszczewie przy ulicy Sportowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 229, obręb Kleszczewo o powierzchni 0.0981 m2 zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, przeznaczonej na posterunek Policji w Kleszczewie.

 

 

§ 2

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie  internetowej urzędu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.