UCHWAŁA NR XXIX/226/2021
RADY GMINY KLESZCZEWO
z dnia 26 maja 2021

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVI/201/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

 

1.   Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.037.196,00 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 r. w kwocie 80.854.694,13 zł,

 z tego:

1)    dochody bieżące w kwocie 58.243.046,49

2)    dochody majątkowe w kwocie 22.611.647,64

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.665.332,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”

2)      dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 351.500,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do uchwały

3)      dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w wysokości 20.989.374,64 zł”

 

2.   Wydatki zwiększa się o 2.544.200,00 i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 r. w kwocie 88.169.764,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

 z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 52.883.516,20 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 35.286.248,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
do uchwały,

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.665.332,86 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2)    wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 351.500,00

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 18.688.921,00 zł.”

 

3.   § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

 

„Deficyt budżetu w kwocie 7.315.070,68 zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
w wysokości 6.584.547,59 zł oraz z tytułu wolnych środków wysokości 730.523,09 zł.”

 

4.   § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów  budżetu w wysokości 18.737.702,31 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości  11.422.631,63 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”

 

 

5.   § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

 

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

   1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych            4.259.181,24

   2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  7.877.900,00  

   zgodnie z załącznikiem nr  9 do uchwały”

 

 

§ 2

1.    W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3.    W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4.    W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5.    W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6.    W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7.    W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8.    W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.                                                                                                                                               

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                   Marek Maciejewski

 

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/226/2021

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 26 maja 2021r.

 

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

 

Dz. 600 Transport i łączność

- rozdział 60004 zwiększono plan na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego otrzymanego w formie dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego na transport linii 489
i z Powiatu Średzkiego na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kleszczewo.

 

- rozdział 60016 wprowadzono plan w wysokości 753.827,00 zł, w związku z zatwierdzeniem przez Premiera RP listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (lista z dnia 21 kwietnia 2021 r.), na realizację zadania pn. „Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo”

 

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdział 75615 zwiększono plan w związku z otrzymaną korektą deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych

 

Dz. 758 Różne Rozliczenia

- rozdział 75801 zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 354.121,00 zł na podstawie decyzji nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie

-rozdział 80104 na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.68.2021.2

 wprowadzono plan dotacji na wychowanie przedszkolne w wys. 698.725,00 zł

 

Dz. 855 Rodzina

- rozdział 85504 zwiększa się plan w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem realizację programu „Dobry start” zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.109.2021.7

 

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

 

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 wprowadzono kwotę 280.450,00 zł  z przeznaczeniem na dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo"

 

Dz. 600 Transport i łączność

- rozdział 60016 wprowadzono plan w wysokości 1.520.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa
w miejscowości Gowarzewo, w tym w dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- 753.827,00 zł”

Dz. 801 Oświata i wychowanie dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 80101, 80104, 80148, 80149, 80150, 85404 zwiększono plan wydatków w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji na 2021 oraz zmianą liczby dzieci dla jednostek systemu oświaty oraz dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek Dyrektorów szkół

- rozdział 80104  wprowadzono środki z dotacji oraz zmniejszono udział środków gminy na wychowanie przedszkolne w wys. 698.725,00 zł.

 

Dz. 852 Pomoc Społeczna

-rozdział 85228 dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek Kierownika OPS.

 

Dz. 855 Rodzina

- rozdział 85504 zwiększono środki z dotacji w  wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem realizację programu „Dobry start”

 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90004 zabezpieczono wkład własny w wysokości 12.500,00 zł na  realizację inwestycji pn. "Budowa parku w ramach programu Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski- Zimin gra w zielone etap I” oraz wprowadzono środki na prace remontowe
w parku w Kleszczewie.

 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

- rozdział 92109 zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000,00zł na roboty dodatkowe dot. Budowy świetlicy w Komornikach  w ramach zadania pn. „ Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice”

 

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych dochodów i wydatków.

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                   Marek Maciejewski