W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 860 i 864 w miejscowości Gowarzewo


Data uchwały:
2021-05-26

Numer uchwały:
XXIX/236/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty