ZARZĄDZENIE  Nr 40/2021

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  21 czerwca 2021r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia  sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie za 2020r

                                              

                             

                         Na  podstawie art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.  z 2020r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 29  ust. 5 ustawy  z dnia 25 października 1991r. o  organizowaniu i   prowadzeniu działalności  kulturalnej ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 194 ze zm.)  zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie  za rok 2020.

 

 

§ 2

 

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysku i strat oraz z informacji  dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3

 

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.