ZARZĄDZENIE Nr 43/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 07 lipca 2021r.

 

 

 

w sprawie :   wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami), w związku z par. 3 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/239/2017 Rady Gminy Kleszczewo z  dnia  28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia , cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Kleszczewo, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Gmina Kleszczewo wnosi wkład pieniężny w wysokości 102.250,00 zł  (słownie: sto dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt  00/100 złotych) do Spółki Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.