ZARZĄDZENIE Nr 44 /2021

WÓJTA GMINY KLESZCZEWO
z dnia 19 lipca 2021r.

 

 

w sprawie: przedłużenia Pani Marzenie Socha okresu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie, ul. Poznańska 2.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2020r. poz. 1082 ze zmianami, w związku z § 11ha ust 1pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłużam Pani Marzenie Socha okres powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
w Kleszczewie z siedzibą: ul. Poznańska 2.

§ 2

Przedłużenie okresu powierzenie stanowiska następuje na okres 2 lat tj. od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.