w sprawie: akredytowania systemu teleinformatycznego „Autonomiczne Stanowisko Komputerowe w Urzędzie Gminy Kleszczewo” do przetwarzania informacji niejawnych   o klauzuli „zastrzeżone”.

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 742) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Udzielam akredytacji systemu teleinformatycznego „Autonomiczne Stanowisko Komputerowe w Urzędzie Gminy Kleszczewo” przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

§ 2

 

Akredytacji systemu udzielam na okres 5 lat.

 

§ 3

 

Zatwierdzam dokumentację systemu teleinformatycznego:

 

1.    „Szczególne wymagania bezpieczeństwa Autonomicznego Stanowiska Komputerowego w Urzędzie Gminy Kleszczewo – wersja 1” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.    „Procedury bezpiecznej eksploatacji Autonomicznego Stanowiska Komputerowego w Urzędzie Gminy Kleszczewo – wersja 1” stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.