w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

 

                 Na podstawie art. 9g ust. 2 oraz art. 91d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.  Dz. U.  z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Katarzyny Krysztofiak-Paczyny nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Tulcach, ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

 

a)    Pani Magdalena Sołtysiak - przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący

b)    Pan Andrzej Szymczak - Dyrektor  Zespołu Szkół w Tulcach

c)     Pani Izabela Liebert-Jędroszkowiak  - przedstawiciel organu sprawującego                     

      nadzór   pedagogiczny

d)    Pani Marzena Adamczyk-Pelcer - ekspert

e)    Pani  Beata Łukomska- ekspert.

§ 2

Dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej ustala się wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto za udział w komisji egzaminacyjnej. Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.