Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXV/193/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2021 r.

 

Wójt Gminy Kleszczewo

ogłasza otwarte konkursy ofert

na wykonanie zadań publicznych Gminy Kleszczewo w 2021 r.

 

Konkurs nr 1/2020 pod nazwą: „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”

Konkurs nr 2/2020 pod nazwą: „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”

Konkurs nr 3/2020 pod nazwą: „Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”

 

Załącznik nr 1 – ocena formalna

Załącznik nr 2 – ocena merytoryczna