ZARZĄDZENIE NR 56/2021
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 15 września 2021 r.

 

w sprawie:  powołania Komisji Konkursowych w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2021r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2021  poz. 1372)  w związku z art.15 ust. 2a - 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz § 13 uchwały nr XXV/193/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2021r., zarządza się co następuje:

 

§ 1

W celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2021 r. powołuje się Komisję Konkursową dla Konkursu nr 1/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Kleszczewo pod nazwą: „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” w składzie:

Przewodnicząca             - Magdalena Sołtysiak –  przedstawiciel Urzędu Gminy Kleszczewo

Członkowie                    – Bogumiła Plaszczak –  przedstawiciel Urzędu Gminy Kleszczewo

 

§ 2

W celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2021 r. powołuje się Komisję Konkursową dla Konkursu nr 2/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Kleszczewo pod nazwą: „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym” w składzie:

Przewodnicząca             - Magdalena Sołtysiak –  przedstawiciel Urzędu Gminy Kleszczewo

Członkowie                    – Bogumiła Plaszczak –  przedstawiciel Urzędu Gminy Kleszczewo

 

 

 

§ 3

W celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2021 r. powołuje się Komisję Konkursową dla Konkursu nr 3/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Kleszczewo pod nazwą: „Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” w składzie:

Przewodnicząca             - Magdalena Sołtysiak –  przedstawiciel Urzędu Gminy Kleszczewo

Członkowie                    – Bogumiła Plaszczak –  przedstawiciel Urzędu Gminy Kleszczewo

 

 

§ 4

Tryb i kryteria rozpatrywania ofert reguluje „Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonania zadań publicznych Gminy Kleszczewo w 2021 r.”

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.