Data posiedzenia:
2021-09-29

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Kleszczewo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr 247/7 w miejscowości Gowarzewo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr 247/7 w miejscowości Gowarzewo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w części tekstowej w zakresie lokalizacji dróg gminnych i wewnętrznych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działek nr 93/3 i 94/4 w miejscowości Kleszczewo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.
13. Informacja nt. " Działalność GOKIS, posumowanie Akcji Lato oraz plany GOKIS na 2022r.
14. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
15. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo