w sprawie : zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego, Prezesa ZG OSP oraz gospodarzy sal wiejskich.

 

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372) zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 1/2021 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego, Prezesa ZG OSP oraz gospodarzy sal wiejskich, zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 46/2021 z dnia 30 lipca 2021r. wprowadza się następującą zmianę :

§ 2 otrzymuje następujące brzmienie :

„Ustalam na okres od dnia 01.10.2021r. do dnia 31.12.2021r. wynagrodzenie miesięczne brutto dla osób pełniących następujące funkcje w wysokości :

1) Prezes ZG OSP – Sławomir Kominek -             379 zł

2) Komendant Gminny OSP – Arkadiusz Surdyk - 444 zł”            

 

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania