W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr 247/7 w miejscowości Gowarzewo

Data uchwały:
2021-09-29

Numer uchwały:
XXXII/261/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia