w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz § 7 ust.  2  Uchwały Nr XXVI/201/2021   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XXVI/201/2021   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021 r.  w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się dotacje i dokonuje się przesunięć między rozdziałami, paragrafami w ramach działu:

 

1.   Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 156.869,00 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 r. w kwocie   77.213.501,58 zł,

    z tego:

1) dochody bieżące w kwocie        59.770.996,92

2) dochody majątkowe w kwocie  20.442.504,66

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 16.874.771,01 zł,  zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały”

 

2.   Wydatki zwiększa się o 156.869,00 zł oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami
w zakresie wydatków bieżących w ramach działu
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Ustala się łączną  kwotę wydatków  budżetu na 2021 r.  w kwocie  85.195.140,82 zł,             zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

     z tego:

1)  wydatki bieżące w kwocie  54.828.411,97 zł,

2)  wydatki majątkowe w kwocie 30.366.728,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
do uchwały,

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.874.771,01 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”

 

§ 2.

1.    W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do    niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

3.    W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do  niniejszego zarządzenia.

4.    W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do  niniejszego zarządzenia.

5.    W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do  niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2021 r.

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia  Nr 63/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 września 2021 r.

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące dotacje na podstawie decyzji  nr FB-I.3111.299.2021.6 Wojewody Wielkopolskiego:

 

Dz.855 Rodzina

- rozdział 85502 zwiększa się plan o kwotę 156.344,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

- rozdział 85513 zwiększa się plan o kwotę 525,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

W celu płynnego realizowania budżetu przesunięto wydatki między paragrafami i rozdziałami w ramach działów.