w sprawie : wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń.

 

 

 Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych (tekst jednolity Dz.U z 2020r. poz. 2320) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wyznaczam Panią Ewę Iczakowską – inspektora ds. obsługi sekretariatu na administratora skrzynki doręczeń.

 

 

§ 2

 

Zakres zadań osoby, o której mowa w § 1 określają przepisy ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.