Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz § 7 ust.  2  Uchwały Nr XXVI/201/2021   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XXVI/201/2021   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021 r.  w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się dotacje i dokonuje się przesunięć między rozdziałami, paragrafami w ramach działu:

 

1.   Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8.764,00 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 r. w kwocie   77.222.265,58 zł,

    z tego:

1) dochody bieżące w kwocie        56.779.760,92

2) dochody majątkowe w kwocie  20.442.504,66

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”

 

2.   Wydatki zwiększa się o 8.764,00 zł i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Ustala się łączną  kwotę wydatków  budżetu na 2021 r.  w kwocie  85.203.904,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

     z tego:

1)  wydatki bieżące w kwocie  54.837.175,97 zł,

2)  wydatki majątkowe w kwocie 30.366.728,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
do uchwały,

 

§ 2.

1.    W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do    niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2021 r.             

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia  Nr 69/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 14 października 2021 r.

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące dotacje na podstawie decyzji  nr FB-I.3111.312.2021.6 Wojewody Wielkopolskiego:

 

Dz. 852 Pomoc Społeczna

-rozdział 85216 zwiększono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych