Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz § 7 ust.  2  Uchwały Nr XXVI/201/2021   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XXVI/201/2021   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021 r.  w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się dotacje i dokonuje się przesunięć między rozdziałami, paragrafami w ramach działu:

 

1.   Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 200,25 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 r. w kwocie   78.008.415,52 zł,

    z tego:

1) dochody bieżące w kwocie        57.565.911,08

2) dochody majątkowe w kwocie  20.442.504,44

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.634.498,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

 

2.   Wydatki zwiększa się o 200,25 zł i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Ustala się łączną  kwotę wydatków  budżetu na 2021 r.  w kwocie  85.990.054,76 zł,             zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

     z tego:

1)  wydatki bieżące w kwocie  55.606.177,80 zł,

2)  wydatki majątkowe w kwocie 30.383.876,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
do uchwały,

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.634.498,30 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”

 

 

§ 2.

1.    W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do    niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

3.    W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do  niniejszego zarządzenia.

4.    W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do  niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2021 r.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia  Nr 75/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 5 listopada 2021 r.

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące dotacje na podstawie decyzji  nr FB-I.3111.194.2021.13 i FB-I.3111.29.2021.6 Wojewody Wielkopolskiego:

 

Dz.855 Rodzina

- rozdział 85503 zwiększa się plan o kwotę 200,25 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

 

 

W celu płynnego realizowania budżetu przesunięto wydatki między paragrafami i rozdziałami w ramach działów.