Zarządzenie Nr 74/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  02 listopada  2021r.

 

 

w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

                        Na podstawie art.  39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 196 ze zmianami), zarządzam, co następuje  : 

§ 1

Ustalam Regulamin wynagradzania pracowników  zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kleszczewo w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Kleszczewo  z dnia 28 sierpnia 2020r.  w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników  zatrudnionych w Urzędzie Gminy  Kleszczewo.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem   podpisania.

 

 

 

 

 

                                                                                               Załącznik do Zarządzenia

Nr 74/2021 Wójta Gminy

Kleszczewo z dnia

02 listopada 2021r.

 

 

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

URZĘDU GMINY  KLESZCZEWO

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

 

§ 1

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Kleszczewie, zwany dalej Regulaminem określa:  

1)    wymagania kwalifikacyjne pracowników,

2)    szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,

3)    warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego,

4)    warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)        pracodawcy  rozumie się przez  to Wójta Gminy Kleszczewo,

2)        pracownikach - rozumie się przez to osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy Kleszczewo,

3)        wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to wynagrodzenie wynikające z indywidualnie przyznanej danemu pracownikowi w umowie o pracę stawki i kategorii miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3

1. Regulamin obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy  o pracę.

2. W zakresie określonym w Regulaminie obejmuje również pracowników zatrudnionych  na podstawie powołania.

 

§ 4

1.     Pracownikom odpowiednio do rodzaju pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy, przysługują bądź mogą przysługiwać składniki wynagrodzenia określone w Regulaminie oraz składniki wynagrodzenia przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz  w ustawie z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

2.     Pracownikom przysługują ponadto inne składniki wynagrodzenia, przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa  pracy.

 

Rozdział II

Wymagania kwalifikacyjne pracowników

 

§ 5

W zakresie wymagań kwalifikacyjnych pracowników  Urzędu Gminy  Kleszczewo obowiązują  wymagania ustalone w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

Rozdział III

Wynagrodzenie zasadnicze

§ 6

1.        Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze  pracownika wynika z przyznanej mu przez pracodawcę kategorii zaszeregowania i kwoty wynagrodzenia zasadniczego.

2.        Tabela miesięcznych  kwot wynagrodzenia zasadniczego jest określona w  załączniku nr 1 do Regulaminu.

3.        Wykaz stanowisk pracowniczych wraz z kategoriami zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

Rozdział IV

Warunki i sposób przyznawania dodatku  funkcyjnego

 

 

§ 7

 

1.     Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym przysługuje dodatek funkcyjny.

2.     Tabela stawek dodatku funkcyjnego stanowi załącznik nr  2 do Regulaminu.

3.     Wykaz osób, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr  3 do Regulaminu.

 

Rozdział V

Warunki i sposób przyznawania dodatku  specjalnego

 

§ 8

 

1.      Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub  powierzenia dodatkowych zadań pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny.

2.      Dodatek specjalny przyznaje Pracodawca na czas określony.

3.      Dodatek specjalny przyznaje się  w wysokości nie przekraczającej:

a)    40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika,

b)    60% wynagrodzenia zasadniczego, w przypadku pracownika, który nie posiada dodatku funkcyjnego.

4.      Dodatek specjalny może być cofnięty przed upływem czasu, na jaki został przyznany  jeżeli ustały przyczyny uzasadniające jego stosowanie.

5.      Przepisy dotyczące dodatku specjalnego nie stosuje się do pracowników  zatrudnionych na stanowisku obsługi.                                                               

 

Rozdział VI

Warunki przyznawania oraz warunki wypłacania  premii

 

§ 9

 

1.     Pracownikom obsługi przysługuje miesięczna premia w wysokości  25% wynagrodzenia zasadniczego.

2.     Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych przysługuje premia w wysokości 5 % wynagrodzenia zasadniczego z zastrzeżeniem  ust. 3.

3.     W marę posiadanych środków na wynagrodzenia premia dla pracowników, o których mowa w ust.  2 i 3  może zostać zwiększona do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

4.     Decyzję o przyznaniu premii w określonej wysokości, pozbawieniu lub zmniejszeniu premii indywidualnej podejmuje Wójt.

5.     Premia wypłacana jest  z dołu, w okresach miesięcznych, w terminie  wypłaty wynagrodzeń.

6.     Premię otrzymują pracownicy, którzy właściwie wywiązują się z powierzonych im zadań , a w szczególności :

a)    starannie i terminowo wykonują obowiązki wynikające  z zakresu ich czynności i potrzeb pracodawcy,

b)    przestrzegają ustalonego czasu pracy,

c)     przestrzegają regulaminu pracy,

d)    przestrzegają  obowiązujących przepisów  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  ochrony przeciwpożarowej,

e)    wykorzystują czas pracy dla realizacji zadań,

f)     wykazują inicjatywę i aktywny stosunek do wykonywanej pracy,

g)    dbają o mienie zakładu pracy oraz wszelkie urządzenia, sprzęt i materiały stanowiące wyposażenie stanowiska pracy.

7.     Premia może ulec obniżeniu lub pracownik może stracić prawo do premii  w przypadku :

a)    niewłaściwego wykonywania zadań określonych w ust. 6,

b)    samowolnego opuszczenia stanowiska pracy,

c)     stwierdzenia przez właściwe organy kontroli i nadzoru nieprawidłowej działalności, które wystąpiły z bezpośredniej winy odpowiedzialnego pracownika,

d)    odmówienia wykonania polecenia służbowego,

e)    ukarania karą upomnienia lub nagany,

f)     spowodowania szkody w mieniu zakładu pracy,

g)    rozwiązania umowy z winy pracownika.

8.     Premia ulega zmniejszeniu proporcjonalnie za każdy dzień pobierania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku.               

 

Rozdział VII

Warunki przyznawania oraz warunki wypłacania  nagród

 

§ 10

1.     Pracownikowi, który wzorowo wypełnia swoje obowiązki, przejawia inicjatywę w pracy oraz  przyczynia się do podnoszenia jakości zadań wykonywanych przez Urząd Gminy  może być przyznana nagroda pieniężna z funduszu nagród.

2.     Postanowienia ust. 1 stosuje się również do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania.

3.     Nagroda  pieniężna ma  charakter indywidualny, uznaniowy  i jest przyznawana przez Wójta.

4.     Nagrody  mogą być przyznawane i wypłacane pracownikom w ciągu całego roku.

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 11

1.     W sprawach nie uregulowanych  w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

2.     Wszelkie zmiany regulaminu następują w trybie obowiązującym dla jego ustalenia.

 

  

Załącznik Nr 1 do Regulaminu wynagradzania

 pracowników Urzędu Gminy Kleszczewo                                        

Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

A.    obowiązująca do dnia  31 grudnia 2021r.

Kategoria

zaszeregowania

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze ( w zł)

Maksymalne wynagrodzenie zasadnicze  ( w zł)

I

2000

2200

II

2020

2300

III

2040

2400

IV

2070

2600

V

2100

2800

VI

2130

3000

VII

2160

3200

VIII

2190

3400

IX

2220

3600

X

2250

3800

XI

2280

4000

XII

2310

4400

XIII

2340

4800

XIV

2370

5000

XV

2400

5200

XVI

2440

5500

XVII

2500

5700

XVIII

2600

5900

XIX

2700

6100

XX

2900

6300

XXI

3100

6500

XXII

3300

6900

B obowiązująca od dnia  01 stycznia 2022r.

Kategoria

zaszeregowania

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze ( w zł)

Maksymalne wynagrodzenie zasadnicze  ( w zł)

I

2150

2300

II

2200

2400

III

2250

2500

IV

2300

2700

V

2350

2900

VI

2400

3200

VII

2450

3400

VIII

2500

3600

IX

2550

3800

X

2600

4000

XI

2650

4200

XII

2700

4500

XIII

2750

5000

XIV

2800

5300

XV

2850

5600

XVI

2900

5800

XVII

2950

6100

XVIII

3000

6300

XIX

3100

6600

XX

3200

6900

XXI

3400

7200

XXII

3600

7500

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kleszczewo     

 

Tabela  stawek dodatku funkcyjnego

 

Stawka dodatku funkcyjnego

Kwota  dodatku

 funkcyjnego  (w zł)

1

do  1000

2

do 1200

3

do 1500

4

do 1800

5

do 2200

6

do  2400

7

do 2800

 

                                                           Załącznik Nr 3 do Regulaminu  wynagradzania

pracowników Urzędu Gminy Kleszczewo

 

 

Wykaz stanowisk pracowniczych wraz z kategoriami zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

 

Lp.

 

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Maksymalny

poziom

wynagrodzenia

zasadniczego

Stawka dodatku funkcyjnego

Kierownicze stanowiska urzędnicze

1.

Sekretarz gminy

XVII

XXII

 7

2.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

XVI

XIX

6

3.

Kierownik referatu

XIII

XIX

6

4.

Zastępca Skarbnika

XV

XIX

4

Stanowiska urzędnicze

5.

Inspektor

XII

XVIII

-

6.

Starszy specjalista

XI

XVII

-

7.

Podinspektor

X

XVI

-

8.

Specjalista

X

XIV

-

9.

Referent

IX

XIII

-

10.

Młodszy referent

VIII

XII

-

Stanowiska obsługi

11.

Sprzątaczka

III

V

-