Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)
, art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041
w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

 

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022 - 2041 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Kleszczewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

 

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia podjęcia.