w sprawie :  sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kleszczewo.

                       

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zmianami,  § 10 ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii( Dz.U. z 2020r. poz. 491) oraz § 21  ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. poz. 861) zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 listopada  2021r. ( Dz.U. poz. 2177 ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.        Od dnia 01 grudnia  2021r. do  dnia 17 grudnia 2021r.  ustanawia się następujący sposób obsługi interesantów  w Urzędzie Gminy Kleszczewo:

1)    pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych obsługują interesantów przy wyznaczonych stanowiskach  znajdujących się na parterze budynku Urzędu Gminy, po wcześniejszym wezwaniu danego pracownika przez pracownika pełniącego dyżur. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest obsługa interesanta  na stanowisku pracy  pracownika,

2)    przy wyznaczonym stanowisku na parterze oprócz pracownika  przebywa wyłącznie  osoba załatwiająca sprawę i osoba jej towarzysząca w obowiązującym reżimie sanitarnym,

3)    w pomieszczeniach Urzędu w których odbywa się obsługa interesantów oraz częściach wspólnych  istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką oraz dezynfekcji rąk.

 

§ 2

1.        Umożliwia się interesantom składanie pism poprzez umieszczanie ich  w skrzynce znajdującej się przy wejściu do siedziby Urzędu, niezależnie od innych form komunikacji  z Urzędem.

2.        Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację można przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej  urzad@kleszczewo.pl,  poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

3.        Zaleca się dokonywanie wpłat przelewami elektronicznymi.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia  29 października  2021r. w sprawie  sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kleszczewo.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  01 grudnia 2021r.