Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 7 ust.  2  Uchwały Nr XXVI/201/2021   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XXVI/201/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

 

1.    Dokonuje się przesunięć między rozdziałami, paragrafami w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

 

§ 2.

1.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do    niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2021 r.              

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia  Nr 82/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 28 grudnia 2021 r.

 

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75412  przesunięcia związane z realizacją wydatków bieżących

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80101, 80104, 80148, 80195  dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami na wniosek Dyrektorów szkół

 

Dz. 851 Ochrona zdrowia , Dz. 852 Pomoc społeczna

- rozdział 85154, 85219, 85228  dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek Kierownika OPS

 

Dz. 855 Rodzina

- rozdział 85501 dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek Kierownika OPS

 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92109, 92195 przesunięcia związane z realizacją wydatków bieżących