Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1282) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami) zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników jednostek budżetowych Gminy Kleszczewo w wysokości 8.500 zł brutto.

 

§ 2

Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenie zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Kleszczewo w wysokości 7500 zł.

 

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 73/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników oraz zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Kleszczewo

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022r.