Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 8 ust.  2  Uchwały Nr XXXVI/300/2021   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XXXVI/300/2021   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r., zmienionej uchwałami wprowadza się następujące zmiany:

 

1.   Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 198.811,00 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 r. w kwocie 73.925.532,37 zł,

    z tego:

1)    dochody bieżące w kwocie        52.395.694,40

2)    dochody majątkowe w kwocie   21.529.837,97

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.284.546,00 zł,

zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały,

2)    dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.123.321,32 zł.”

 

2.   Wydatki zwiększa się o 198.811,00 oraz dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy kryzysowej w kwocie 127.000,00 zł na wydatki bieżące i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 r. w kwocie 85.776.891,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

          i.    wydatki bieżące w kwocie       52.868.837,88 zł,

         ii.    wydatki majątkowe w kwocie  32.908.053,74 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.284.546,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2)    wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.563.180,58 zł.”

 

3.   Wartość rezerw ulega zmianom i § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

„Tworzy się rezerwy:

1)    ogólną w wysokości 86.772,00 ,

2)    celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości  68.340,30 zł.

 

 

§ 2.

1.    W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.    W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4.    W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2022 r.              

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 17/2022

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 16 marca 2022 r.

 

 

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

 

Dz. 852 Pomoc społeczna

- rozdział 85295  wprowadzono dotację celową na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy  zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.98.2022.7

 

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75412  rozdysponowano środki z rezerwy kryzysowej na wydatki bieżące związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 

 

 

Dz. 852 Pomoc społeczna

- rozdział 85295  uwzględniono zmiany wynikające z zawiadomienia Wojewody w zakresie dotacji