Data posiedzenia:
2022-06-22

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Raport o stanie gminy za 2021r.:
1) przedstawienie raportu,
2) debata nad raportem,
3) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
6. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021r.:
1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021r.,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kleszczewo za 2020r.,
3) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.,
4) dyskusja,
5) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.
7. Absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2021r.:
1) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczewo za 2021 r.,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2021,
3) dyskusja,
4) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczewo za 2021r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na II półrocze 2022r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2022r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kleszczewo na rok szkolny 2022/2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. terenu w Kleszczewie przy ul. Sportowej na okres do 10 lat.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.
16. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
17. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo