I.      Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

II.    Stanowisko :

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu.

 

III.  Wymagania niezbędne :

1.          obywatelstwo polskie,

2.          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.          wykształcenie : wyższe,

4.          bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

5.          brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.          stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

7.          nieposzlakowana opinia.

 

IV.   Wymagania dodatkowe :

1.      znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym; rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

2.      doświadczenie i staż pracy związany z obsługą sekretariatu,

3.      zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność.

 

V.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      prowadzenie sekretariatu, w tym przyjmowanie interesantów, organizowanie ich kontaktów z wójtem, bądź kierowanie do właściwych pracowników,

2)      przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji otrzymanej pocztą tradycyjną, w formie e-maila oraz przez e-puap,

3)      prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy w systemie elektronicznym,

4)      prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej z Urzędu Gminy,

5)      prowadzenie spraw związanych z rozdzielaniem korespondencji wewnątrz Urzędu i wysyłaniem korespondencji na zewnątrz Urzędu,

6)      obsługa centrali telefonicznej,

7)      prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

8)      prowadzenie rejestru delegacji służbowych,

9)      prowadzenie spraw związanych z ewidencją pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem,

10)   prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały biurowe i kancelaryjne,

11)   prowadzenie akt osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem kierowników placówek oświatowych,

12)   prowadzenie książki wyjść służbowych i prywatnych oraz ewidencji nadgodzin,

13)   gromadzenie artykułów prasowych dotyczących działalności Gminy.

 

VI.   Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.      Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, praca w budynku.

2.      Wymiar czasu pracy: cały etat

3.      Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

VII. Wskaźnik niepełnosprawności :

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu maju 2022r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kleszczewo w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

VIII.              Wymagane dokumenty :

1.      życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i pracy zawodowej,

2.      list motywacyjny,

3.      kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

4.      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy)

7.      oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8.      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

 

Kserokopie składanych dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

 

IX.  Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.      Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w skrzynce na korespondencję umieszczoną przy wejściu do Urzędu Gminy lub przesłać na adres Urzędu Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Kleszczewo

do dnia 27 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.

2.      Terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

3.      Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.     Uwagi końcowe:

1.      Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

2.      Nabór zostanie przeprowadzony w trzech (III) etapach :

1)      I etap - weryfikacja dokumentów,

2)      II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór,

3)      III etap - rozmowa kwalifikacyjna dla nie więcej niż 5 kandydatów wyłonionych w etapie II.

3.      Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej

4.      Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

Wójt

Bogdan Kemnitz

Kleszczewo 2022-06-10