Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.)  oraz § 8 ust.  2  Uchwały Nr XXXVI/300/2021   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/300/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

 

1.   Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 117.035,39 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 r. w kwocie 78.204.172,88 zł,

    z tego:

1)    dochody bieżące w kwocie        57.336.961,60

2)    dochody majątkowe w kwocie   20.867.211,28

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 9.134.469,19 zł,

zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały,

2)    dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w wysokości 14.123.321,32 zł.”

 

2.   Wydatki zwiększa się o 117.035,39 i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 r. w kwocie 91.849.635,52 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1)     wydatki bieżące w kwocie       58.023.238,56 zł,

2)     wydatki majątkowe w kwocie  33.826.396,96 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.130.449,02 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2)    wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.677.432,18 zł.”

 

§ 2

1.    W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do    niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

3.    W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do  niniejszego zarządzenia.

4.    W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do  niniejszego zarządzenia.

5.    W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do  niniejszego zarządzenia.

6.    W załączniku Nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do  niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2022 r.              

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia  Nr 39/2022

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 24 czerwca 2022 r.

 

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

 

Dz. 750 Administracja publiczna

- rozdział 75095  wprowadzono środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadawanie numerów PESEL

 

Dz. 758 Różne rozliczenia

- rozdział 75814 wprowadzono środki zgodnie z decyzją Ministra Finansów z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy

Dz. 852 Pomoc społeczna

- rozdział 85213 zwiększa się plan z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.227.2022.2

- rozdział 85214 zwiększa się plan z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2022.7

- rozdział 85216 zwiększa się plan z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2022.7

- rozdział 85228 zmniejsza się plan w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2022.7

 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395  zwiększono dochody o środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na świadczenie 300+

 

Dz. 855 Rodzina

- rozdział 85513 zwiększono plan z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2022.7

 

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

 

Dz. 750 Administracja publiczna

- rozdział 75095 wprowadzono środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80101, 80104, 80195 zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Ministra Finansów z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy

 

Dz. 852 Pomoc społeczna, Dz. 855 Rodzina

- rozdział 85213, 85214, 85216, 85228, 85513 uwzględniono zmiany wynikające z zawiadomienia Wojewody w zakresie dotacji

 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395  wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych
z pomocą dla obywateli Ukrainy

                                                                                                          

 

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych dochodów i wydatków.