Kleszczewo, 16 sierpnia 2022 r.

Nr sprawy: RK.6722.1.8.2021

                  RK.6722.2.8.2021

                  RK.6722.3.8.2021

                  RK.6722.5.4.2022

                

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

1)     zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki nr 498/3, 498/4, 462/3 oraz 462/4 w miejscowości Gowarzewo;

2)     zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę nr 245/4
w miejscowości Gowarzewo;

3)     zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki nr 860 i 864 w miejscowości Gowarzewo;

4)     zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Tulcach – etap I.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz w związku Uchwałą Nr XXIX/233/2021 z dnia 26 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/235/2021 z dnia 26 maja 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXIX/237/2021 z dnia  26 maja 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 sierpnia 2022 r. do 22 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie http://bip.kleszczewo.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami odbędzie się dnia 6 września 2022 r.,  w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie:

1)    projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Tulcach – etap I – godz. 14:00;

2)    projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 498/3, 498/4, 462/3 oraz 462/4 w miejscowości Gowarzewo – godz. 14:30;

3)    projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 245/4 w miejscowości Gowarzewo – godz. 15:00;

4)    projekt  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 860 i 864 w miejscowości Gowarzewo – godz. 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczewo lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2022 r.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Gminy Kleszczewo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Gminy  w Kleszczewie lub urzad@kleszczewo.pl
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2022 r.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczewo. Uwagi złożone po upływie  ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

 

Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Wójt Gminy spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu poniższe dane:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kleszczewo reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, tel: 61 817 60 17, fax: 61 817 61 84, e-mail: urzad@kleszczewo.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@kleszczewo.pl. Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odbiorcami, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty zapewniające oprogramowanie przetwarzające dane. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania planu. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określają ustawy: z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu  i aktualizacji  podanych danych i prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.