Data posiedzenia:
2022-09-26

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 01 sierpnia 2022r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargo wniesionej na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr XLV/363/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 sierpnia 2022 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.
10. Informacja o zakończonym roku szkolnym oraz przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2022/2023.
11. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
12. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo