Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zmianami) oraz § 1 ust. 3 i § 2 ust. 2  załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. Nr 14 poz. 67) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 12/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 marca 2011r. w sprawie  wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych  wprowadza się następującą zmianę :

§ 2 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie o treści :

„ Funkcję określoną w ust.1 powierzam Pani  Aleksandrze Klabińskiej”

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.