Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r. poz. 194 ze zm.) oraz na podstawie § Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. 189) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzam wzór „Wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kleszczewo, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zatwierdzam wzór „Wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kleszczewo, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zatwierdzam wzór „Odpisu pełnego z księgi rejestrowej instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kleszczewo, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Zatwierdzam wzór „Odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kleszczewo, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.