Zarządzenie Nr 66/2022

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 12 października 2022 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXXVI/300/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/300/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1.   Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.294,00 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 r. w kwocie 77.941.343,48 zł,

    z tego:

1)    dochody bieżące w kwocie        61.173.414,68

2)    dochody majątkowe w kwocie   16.767.928,80

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 9.539.380,69 zł,

zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały,

2)    dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w wysokości 14.108.062,27 zł.”

 

2.   Wydatki zwiększa się o 2.294,00 i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 r. w kwocie 91.619.998,32 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1)     wydatki bieżące w kwocie       61.815.540,88 zł,

2)     wydatki majątkowe w kwocie  29.804.457,44 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.532.078,62 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2)    wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.005.028,52 zł.”

 

 

§ 2

1.    W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do    niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

3.    W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do  niniejszego zarządzenia.

4.    W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do  niniejszego zarządzenia.

5.    W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do  niniejszego zarządzenia.

6.    W załączniku Nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do  niniejszego zarządzenia.

 

 

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2022 r.              

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia  Nr 66/2022

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 12 października 2022 r.

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

 

Dz. 855 Rodzina

- rozdział 85513 zwiększono plan o 2.294,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.362.2022.6

 

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.