W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej dz. nr ewid. 209/9, 209/8, 209/6, 111/46 i część dz. ewid. nr 564/20 w miejscowości Gowarzewo

Data uchwały:
2022-10-26

Numer uchwały:
XLVII/379/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.