Data posiedzenia:
2022-11-23

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Kleszczewo na 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kleszczewo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/363/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w zespołach szkół prowadzonych przez gminę Kleszczewo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Kleszczewo
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2023r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/313/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/90 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 października 1990r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych".
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Swarzędz Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Swarzędz realizacji zadania własnego gminy, polegającego na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kleszczewo.
18. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
19. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo