OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. infrastruktury i dróg

w  Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

I.            Nazwa i adres jednostki:

                Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

 

II.          Stanowisko:

          Stanowisko ds. infrastruktury i dróg w Referacie Infrastruktury Komunalnej
  i  Inwestycji.

 

III.        Wymagania niezbędne:

1.           obywatelstwo polskie,

2.           pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.           wykształcenie: co najmniej średnie techniczne,

4.       dobra znajomość obsługi komputera,

5.           brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.           stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

7.           nieposzlakowana opinia.

 

IV.         Wymagania dodatkowe:

1.    znajomość zagadnień wynikających z pracy na stanowisku objętym naborem
w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o drogach publicznych, ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego.

2.    doświadczenie zawodowe związane z inwestycjami, remontami, umiejętności związane z kosztorysowaniem,

3.    zaangażowanie, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,

4.    prawo jazdy kat. B, dysponowanie  samochodem.

 

V.           Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    prowadzenie spraw związanych z budową, remontem, modernizacją, utrzymaniem i oznakowaniem dróg i ulic,

2)    prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym,

3)    wykonywanie zadań w zakresie zarządzania drogami gminnymi – prowadzenie spraw związanych z  ewidencją dróg i oznakowaniem,

4)    prowadzenie spraw związanych z dbałością o stan sieci drogowej na terenie gminy – współpraca z  innymi zarządcami dróg oraz z zarządcami ruchu,

5)    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg gminnych oraz naliczanie z tego tytułu opłat,

6)    prowadzenie spraw związanych przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem inwestycji,

7)    bieżący nadzór techniczny oraz kontrola kosztów realizacji inwestycji do momentu przekazania ich do eksploatacji wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów,

8)    terminowe przekazywanie do Referatu Gospodarki Finansowej, po zakończeniu inwestycji odpowiedniej dokumentacji służącej jej rozliczeniu.

 

VI.         Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.    Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4,
63-005 Kleszczewo, praca w budynku, jak również wyjazdy w teren.

2.    Wymiar czasu pracy: cały etat.

3.    Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

VII.       Wskaźnik niepełnosprawności:

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu październiku 2022r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kleszczewo
w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

VIII.     Wymagane dokumenty:

1.     życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i pracy zawodowej,

2.     list motywacyjny,

3.     kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

4.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.     kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy),

7.     oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8.     oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku.

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

 

IX.    Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.    Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy lub włożyć do skrzynki na korespondencję umieszczonej przy wejściu do Urzędu Gminy albo przesłać na adres Urzędu Gminy Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. infrastruktury i dróg w Referacie  Infrastruktury Komunalnej  i Inwestycji  w Urzędzie Gminy Kleszczewo” do dnia  12 grudnia 2022 r. do godz. 15.00.

2.    Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy (nie data nadania).

3.    Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.           Uwagi końcowe:

1.    Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 71/2022 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury i dróg w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

2.    Nabór zostanie przeprowadzony w trzech (III)  etapach:

I etap - weryfikacja dokumentów;

II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór;

III etap - rozmowa kwalifikacyjna.

3.    Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

4.    Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

 

                 Wójt

       Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

Kleszczewo, 2022-11-22