Data posiedzenia:
2022-12-20

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania.
8. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041:
a) przedstawienie projektu uchwały,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie,
c) przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przegłosowanie poprawek,
e) głosowania nad projektem uchwały.
9. Budżet gminy na 2023 r.:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
c) odczytanie opinii komisji stałych rady gminy,
d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji stałych rady gminy, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
e) przedstawienie poprawek do budżetu gminy,
f) dyskusja nade wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
g) głosowanie nad projektem uchwały.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na I półrocze 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2023 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectwa Kleszczewo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".
15. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Zimin do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".
16. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Tulce do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".
17. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Szewce do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".
18. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Nagradowice do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".
19. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Markowice do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".
20. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Krzyżowniki do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".
21. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Krerowo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej dz. nr ewid. 71/2, 71/3, 71/4, 71/5 i 71/6, obręb Krzyżowniki.
23. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
24. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
25. Zapytania i wolne wnioski.
26. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo