Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 i ust. 5 Uchwały Nr XXXVI/300/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/300/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

 

1.   Dokonuje się przesunięć między paragrafami w zakresie dochodów w ramach rozdziału
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 r. w kwocie 75.076.657,84 zł,

    z tego:

1)    dochody bieżące w kwocie         67.107.155,26

2)    dochody majątkowe w kwocie     7.969.502,58

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 9.989.895,65 zł,

zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały,

2)    dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 355.896,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w wysokości 5.879.016,00 zł,

4)    dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w wysokości 9.907,20 zł.

 

2.   Dokonuje się przesunięć między paragrafami w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału  i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 r. w kwocie 84.186.110,93 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1)     wydatki bieżące w kwocie       63.035.849,53 zł,

2)     wydatki majątkowe w kwocie  21.150.261,40 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.985.875,48 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2)    wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 355.896,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.997.872,68 zł,

4)    wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9.907,20 zł.

 

 

§ 2

1.    W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do    niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

3.    W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do  niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2022 r.              

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 84/2022

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 grudnia 2022 r.

 

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

Dz. 750 Administracja publiczna

- rozdział 75023 przesunięcia związane z realizacją dochodów z programu Cyfrowa Gmina

 

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

 

Dz. 852 Pomoc Społeczna, Dz. 855 Rodzina

 - rozdział 85230, 85502 dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek Kierownika OPS