Data posiedzenia:
2023-02-28

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo na rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kleszczewo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2023-2041.
13. Działalność Zakładu Komunalnego, zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, plany na rok 2023.
14. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
15. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo