Kleszczewo, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Nr sprawy RK.6722.2.7.2023

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Kleszczewo

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w części tekstowej w zakresie lokalizacji dróg gminnych i wewnętrznych (zmiana nr 11)

 

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zmianami)

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w części tekstowej w zakresie lokalizacji dróg gminnych i wewnętrznych (zmiana nr 11)

 

Wójt Gminy Kleszczewo, zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/263/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 września 2021 r. przystąpił do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w części tekstowej w zakresie lokalizacji dróg gminnych i wewnętrznych (zmiana nr 11).

Zmiana studium dotyczy wyłącznie części tekstowej zawartej w ust. 5 w rozdziale 4. Wnioski z funkcjonowania systemów technicznych, podrozdział 4.1. Sieć transportowa Uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego – tekst ujednolicony oraz w pkt 7 w rozdziale 3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, podrozdział 3.9. Komunikacja Kierunków zagospodarowania przestrzennego – tekst ujednolicony.

Celem zmiany tekstu studium jest umożliwienie lokalizacji dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych na terenach rolniczych w gminie Kleszczewo.

Reasumując, wprowadzane zmiany nie będą miały bezpośredniego związku z prawidłowym funkcjonowaniem środowiska przyrodniczego i nie wpłyną  niekorzystnie na stan jego funkcjonowania w dalszej perspektywie.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zmianami) Wójt Gminy Kleszczewo wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium.

Pismem z dnia 4 kwietnia 2023 r. znak: WOO-III.410.123.2023.PW.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pozytywnie uzgodnił wniosek o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w części tekstowej w zakresie lokalizacji dróg gminnych i wewnętrznych.

 Pismem z dnia 27 lutego 2023 r. znak: NS.9011.5.55.2023.TŻ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu uzgodnił pozytywnie wniosek o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w części tekstowej w zakresie lokalizacji dróg gminnych i wewnętrznych.

 

                                                          

Wójt Gminy Kleszczewo

Bogdan Kemnitz