W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki o nr ewid. 42/20 oraz 42/13 w miejscowości Śródka, obręb ewid. Śródka, gm. Kleszczewo

Data uchwały:
2023-04-26

Numer uchwały:
LIII/445/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia